X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

OfficeWise. Een nieuwe en leuke manier van leren

0

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden OfficeWise
 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 15 januari 2015 onder nummer 29043680.
 
Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden zal met de navolgende begrippen telkens worden bedoeld:
 • Bedenktijd: de termijn van 14 dagen waarbinnen Koper/Opdrachtgever gebruik kan maken van het Herroepingsrecht;
 • OfficeWise: Verkopende, opdrachtnemende en/of aannemende partij;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Koper/Opdrachtgever om binnen de Bedenktijd de Overeenkomst op afstand te ontbinden;
 • Koper/Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon die met OfficeWise een Overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • Levertijd: de in de Overeenkomst genoemde termijn waarbinnen, of de dag waarop de zaken en/of diensten door OfficeWise in beginsel zullen worden geleverd;
 • Overeenkomst: Koopovereenkomst en/of overeenkomst van opdracht en/of overeenkomst van aanneming van werk en/of overeenkomst op afstand (waarbij in het kader van een door OfficeWise georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken en/of diensten, zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand) tussen Partijen;
 • Partijen: OfficeWise en Koper/Opdrachtgever gezamenlijk;
Artikel 2: Identiteit
 
Naam:                                   W.F. Mulder h.o.d.n. “OfficeWise”
Adres:                                   Lindengaarde 9
                                              2742 TP  Waddinxveen
Telefoonnummer:                 +31 182 633123
E-mailadres:                         info@officewise.nu
KvK-nummer:                       29043680
BTW-identificatienummer:   NL536.17.824.B.01
 
Artikel 3: Toepasselijkheid
 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en Overeenkomsten met OfficeWise. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op reeds door Partijen gesloten en nog te sluiten Overeenkomsten.
 2. Koper/Opdrachtgever verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst een exemplaar van deze algemene voorwaarden - in hard copy of digitaal - van OfficeWise te hebben ontvangen.
 3. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk, schriftelijk en vooraf door Partijen te worden overeengekomen.
 4. Bij strijdigheid tussen de tekst van de algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 5. OfficeWise behoudt zich het recht voor om de tekst van deze algemene voorwaarden te allen tijde te herzien en zal Koper/Opdrachtgever van wijzigingen op de hoogte houden.
 6. Indien OfficeWise op enig moment zijn rechten uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet zijn recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om hem moverende redenen (alsnog) te doen.
 7. Indien een der bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en algemene voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.
Artikel 4: Aanbiedingen en Overeenkomst
 1. Alle aanbiedingen van OfficeWise, de daarbij verstrekte prijslijsten, brochures en overige gegevens zijn geheel vrijblijvend.
 2. OfficeWise behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de zaken die zijn afgebeeld in zijn catalogus, brochures en ander promotiemateriaal en om de betreffende zaken uit zijn assortiment te verwijderen.
 3. De Overeenkomst met OfficeWise komt eerst tot stand nadat OfficeWise een verstrekte opdracht schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan: langs de elektronische weg) heeft aanvaard, dan wel bevestigd. Voormelde schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de Overeenkomst correct en volledig weer te geven, tenzij Koper/Opdrachtgever OfficeWise onverwijld bericht dat dit niet het geval is. Een Overeenkomst met OfficeWise komt eveneens tot stand op het moment dat OfficeWise de uitvoering daarvan ter hand heeft genomen. In dit laatste geval geldt zijn factuur als opdrachtbevestiging.
 4. Voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte (mondelinge) afspraken, binden OfficeWise slechts nadat deze schriftelijk door hem aan Koper/Opdrachtgever zijn bevestigd.
 5. OfficeWise is bevoegd om voor de uitvoering van een Overeenkomst derden in te schakelen.
Artikel 5: Prijs
 1. Prijsopgaven van OfficeWise geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 2. Over prijsverhogingen na de totstandkoming van de Overeenkomst zal OfficeWise Koper/Opdrachtgever onverwijld informeren, waarbij Koper/Opdrachtgever het recht zal hebben de Overeenkomst te ontbinden.
 3. De prijzen van OfficeWise zijn (in beginsel):
 • gebaseerd op de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten ten tijde van de datum der aanbieding c.q. totstandkoming van de Overeenkomst; 
 • inclusief BTW;
 • in Euro (eventuele koerswijzigingen worden doorberekend).
Artikel 6: Levertijd en standaard levering
 1. De opgave van de Levertijd door OfficeWise geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. OfficeWise zal de Levertijd zoveel als mogelijk te respecteren, doch er is geen sprake van een fatale termijn. Overschrijding van de Levertijd zal geen verzuim of aansprakelijkheid van OfficeWise met zich medebrengen. OfficeWise zal in geval van een vertraging in de levering daarvan onverwijld mededeling doen aan Koper/Opdrachtgever en deze informeren omtrent de nieuwe Levertijd.
 2. Het moment waarop de zaken aan Koper/Opdrachtgever digitaal ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van levering. Dit geldt onverkort indien Koper/Opdrachtgever het bericht tot terbeschikkingstelling (nog) niet heeft geopend.
Artikel 7: Betaling
 1. Betaling dient standaard te geschieden onmiddellijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst, op een door OfficeWise aan te wijzen rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Levering van de zaken geschiedt niet dan na betaling.
 2. Alle betalingen van Koper/Opdrachtgever aan OfficeWise worden in volgorde van opeisbaarheid aangewend ter voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen.
 3. In geval Koper/Opdrachtgever in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen deze aan OfficeWise is verschuldigd, zal OfficeWise aan Koper/Opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling doen toekomen, met daarin vermeld:
a.) een termijn van 14 dagen waarbinnen Koper/Opdrachtgever alsnog de vordering kan voldoen; en
b.) de hoogte van het bedrag dat als vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten in rekening wordt gebracht als Koper/Opdrachtgever niet (alsnog) binnen voormelde termijn betaalt.
 1. Nadat de termijn van 14 dagen ongebruikt is verstreken, verkeert Koper/Opdrachtgever in verzuim en heeft OfficeWise recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 40,00 zal gelden. Daarnaast maakt OfficeWise vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
 1. Indien betaling, in afwijking van het voorgaande artikel, niet geschiedt onmiddellijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst, heeft te gelden dat de eigendom van de geleverde zaken eerst van OfficeWise op Koper/Opdrachtgever overgaat nadat deze heeft voldaan aan al zijn verplichtingen ten opzichte van OfficeWise, strekkende tot betaling van overeengekomen tegenprestaties / de koopprijs voor het geleverde, dan wel de te leveren zaken, strekkende tot betaling van de overeengekomen tegenprestaties voor door OfficeWise verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede strekkende tot betaling van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.
 2. Zolang Koper/Opdrachtgever zaken onder zich heeft waarop OfficeWise zijn eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is Koper/Opdrachtgever op eerste verzoek van OfficeWise, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, gehouden om de zaken aan OfficeWise af te geven.
Artikel 9: Herroepingsrecht bij koop op afstand
 1. Uitgangspunt is dat de van OfficeWise afkomstige zaken aan de Overeenkomst beantwoorden en deugdelijk zijn. Koper/Opdrachtgever heeft hier recht op.
 2. Het Herroepingsrecht geldt nadrukkelijk niet in de overeenkomsten tussen Partijen, aangezien de levering betreft digitale inhoud, die niet op een materiële drager is geleverd. Bovendien ontstaat slechts dan overeenstemming tussen partijen als Koper/Opdrachtgever uitdrukkelijk instemt met voorafgaande nakoming door OfficeWise en afstand doet van het recht tot ontbinding.
Artikel 10: Reclame bij non-conformiteit
 1. Uitgangspunt is dat de van OfficeWise afkomstige zaken aan de Overeenkomst beantwoorden en deugdelijk zijn. Koper/Opdrachtgever heeft hier recht op.
 2. Koper/Opdrachtgever is verplicht om de van OfficeWise afkomstige zaak terstond bij levering op de conformiteit daarvan te controleren.
 3. Klachten van Koper/Opdrachtgever omtrent het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de door OfficeWise geleverde zaak worden door OfficeWise slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze klachten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 2 maanden, nadat Koper/Opdrachtgever dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, zijn ingediend.
 4. OfficeWise moet door Koper/Opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om de gegrondheid van een klacht te verifiëren.
Artikel 11: Overmacht
 1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg is van overmacht en derhalve niet aan de betreffende partij kan worden toegerekend.
 2. Partijen verplichten zich om, indien een overmachtsituatie zich voordoet, elkander dienaangaande zo spoedig mogelijk te informeren.
 3. Tijdens de duur van de overmachtsituatie zal OfficeWise gerechtigd zijn om de op hem rustende verplichtingen op te schorten.
 4. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 4 weken zijn Partijen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dienaangaande enige schadevergoeding aan de ander te zijn verschuldigd, behoudens het geval uit artikel 6:78 BW (ongerechtvaardigde verrijking).
Artikel 12: Aansprakelijkheid
 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan zijn zijde is de aansprakelijkheid van OfficeWise beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Overeenkomst. Hierbij geldt een maximum aansprakelijkheid voor OfficeWise van € 1.000,00 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
 2. OfficeWise is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, maar niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, vermogensschade en letselschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
 3. Koper/Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie afkomstig van OfficeWise. OfficeWise aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor directe schade noch voor indirecte schade ontstaan door of in verband met zijn advisering en/of informatieverschaffing.
 4. Koper/Opdrachtgever is gehouden OfficeWise te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake van beweerdelijke schade, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst, geleverde zaken en/of de verrichte diensten.
Artikel 13: Geheimhouding en intellectuele eigendom
 1. Alle informatie, in de ruimste zin des woords, waaronder mede doch niet uitsluitend te verstaan bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van de zaak of bedrijf van OfficeWise (werkproces, procédé en prijsstelling), die door OfficeWise aan Koper/Opdrachtgever wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot van OfficeWise afkomstige zaken, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures en catalogussen en dergelijke komen uitsluitend toe aan OfficeWise, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Koper/Opdrachtgever of van door Koper/Opdrachtgever ingeschakelde derden.
Artikel 14: Beëindiging
 1. Een Overeenkomst eindigt met de volbrenging daarvan, of op een door Partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip.
Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op de onderhandelingen en Overeenkomst met OfficeWise en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de onderhandelingen, Overeenkomst  en/of deze algemene voorwaarden, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank ’s-Gravenhage (zittingsplaats Gouda), tenzij regels van dwingend recht gezien de betrokkenheid van Koper/Opdrachtgever anders bepalen.